Farsi

گروه حمایت از مادران بعد از زایمان

 

بسیاری از مادران پس از تولد نوزاد خود از بروز احساساتی چون افسردگی،نگرانی،تنهایی وحتی ترس ابراز تعجب میکنند. این امر همزمان با پدیده مهاجرت می تواند یکی از سخت ترین مراحل زندگی یک زن باشد.گروه مذکور به مادران  در درک بهتر احساسات 

خودوماهیت طبیعی بودن آن کمک نموده و فرصتی مناسب جهت تبادل این احساسات با مادران دیگر ایجاد میکند
sidebar4